پروژه تلسکوپی پوشش استخر 
پوشش استخر با سازه تلسکوپی
زمان: تابستان 95
مکان: دماوند شهرک مسکونی آبسرد
کارفرما: جناب آقای دکتر مولوی
پوشش تلسکوپی برای استخر از نوع کاور پلی کربنات به منظورهای متعددی اجرا میشود. در امر نخست برای چند فصل ساختن استفاده استخر است، دوم اینکه این شرایط را فراهم میسازد که تمام افراد خانواده بتوانند به راحتی از استخر استفاده کنند. سوم در فصل گرم سال که کاور کنار زده میشود از اتاقک جمع شده که حدود 6 الی 7 متر میرسد برای امر گلخانه یا انبار استفاده خواهد شد. متراژ میانگین 7 متر عرض سازه و 15 متر طول سازه می باشد.

 
کاتالوگ ها