پروژه پرورش ماهی قزل پارک اراک

 
پروژه پرورش ماهی قزل پارک اراک در کیلومتر 20 جاده تهران-اراک انجام شده است.از پروژه های اولیه شرکت سایبان گستر داتیس می باشد.پروژه از دو فیلد کاری سایبان بادبانی و پوشش تلسکوپی برای رستوران متحرک این مجموعه اجرا گردید.طول آن 20متر و عرض آن 5متر می باشد.