پروژه سقف متحرک و دیوار متحرک و راهروی متحرک باشگاه انقلاب

 
پروژه مجموعه استخر آفتاب باشگاه انقلاب که از سه بخش سقف پارچه ای متحرک و دیوار متحرک شیشه ای و راهروی متحرک تشکیل شده است. این پروژه بزرگ توسط تیم متخصص شرکت سایبان گستر داتیس در آذر 98 به بهره برداری رسیده است.