پروژه سقف متحرک پارچه ای و شیشه بالکنی هتل اطلس

 
پروژه سقف پارچه ای و شیشه بالکنی هتل اطلس اراک که نام قدیم آن هتل خیبر بوده است .این پروژه دارای 350 متر مربع مساحت بوده است. و در بام هتل اجرا شده است. پروژه از دو قسمت سقف متحرک پارچه ای و شیشه بالکنی تشکیل شده است. پارچه استفاده شده برای سقف های متحرک پارچه ای دیکشون فرانسه می باشد. این سازه توسط 14متر خرپا بدون ستون اجرا شده است.